Skadetakst


Ved en forsikringsskade foretar takstingeniøren skaderegistreringer og aktuelle målinger. Med utgangspunkt i dette utarbeides rapport med beskrivelse det beregnes reparasjonskostnader.

Skadetyper:  
  • Fukt- og vannskader
  • Innbrudd og hærverk
  • Brann- og sotskader
  • Naturskader


Naturskader

Enkelte strøk av landet vårt er særlig utsatt for naturulykker. I kyststrøkene er det storm- og ras skadene som dominerer, mens lavlandet er mer utsatt for flomskader. Etter naturskadeforsikringsloven skal all forsikring av bygninger og løsøre mot brann også omfatte naturskade.

Naturskade i lovens forstand er skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.